Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 • Booklink – onderneming die natuurlijke personen en rechtspersonen faciliteert bij het uitgeven van boeken;
 • Schrijver – natuurlijk persoon of rechtspersoon die via Booklink boeken uitgeeft voor privé of zakelijke doeleinden
 • Reviewer – natuurlijk persoon of rechtspersoon die scripts van Schrijvers reviewt
 • Gebruiker – iedere bezoeker van Booklink, inclusief Schrijver en Reviewer
 • Diensten – functionaliteiten en diensten die Booklink aan de Gebruiker ter beschikking stelt. Dit betreft zowel gratis diensten als betaaldiensten
 • Goederen – producten die Booklink aanbiedt, in hoofdzaak zijn dit boeken en e-boeken
 • Registreren – het invullen van naam, email en password om een Account bij Booklink te krijgen
 • Account – geregistreerde toegang tot de website van Booklink, waarbij een persoonlijk dashboard wordt aangemaakt
 • Persoonlijk Dashboard – overzicht van alle activiteiten van de Schrijver: de boeken, verkopen, financiën, website van de Schrijver, Fans en berichten van Booklink
 • Profiel – persoonlijke gegevens van de Schrijver, waarvan slechts een deel openbaar is: Schrijversnaam en -foto.
 • Publiceren – het doorlopen van de zes publicatiestappen om een boek te kunnen publiceren
 • Marketing en Verkoop – verzameling acties om de verkoop van de boeken van de Schrijver te stimuleren
 • Website Schrijver – de persoonlijke website die de Schrijver van Booklink krijgt met als doel te communiceren met de buitenwereld en boeken te verkopen
 • Affiliate – website die boeken van de Schrijver promoot en verkoopt via een link met Booklink/website van de Schrijver
 • Shop – de webshop van Booklink

Artikel 2 Identiteit van Booklink
Booklink
E-mail: info@booklink.io

Artikel 3 Toepasselijkheid

 • 3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Gebruikers van Booklink. Voor Schrijvers en Reviewers gelden specifieke aanvullende voorwaarden.
 • 3.2 Voordat Diensten en/of Goederen bij Booklink worden afgenomen, wordt Gebruiker door Booklink op de hoogte gesteld van de Algemene Voorwaarden.
 • 3.3 Schrijvers dienen akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden voordat zij een boek via Booklink kunnen publiceren.
 • 3.4 Gebruikers kunnen de Algemene Voorwaarden op ieder gewenst moment inzien op de website van Booklink.

Artikel 4 Diensten van Booklink

 • 4.1 Algemeen – Booklink is een online uitgeverij die Schrijvers in staat stelt kosteloos boeken uit te geven. Booklink ondersteunt Schrijvers bij het publiceren van boeken én bij de marketing en verkoop van boeken. Gebruikers kunnen boeken kopen bij Booklink via de shop of via de website van de Schrijver. De boeken worden bij het door Gebruiker aangegeven adres afgeleverd.
 • 4.2 Publiceren – om een boek te kunnen publiceren doorloopt de Schrijver de zes publicatiestappen van Booklink:
 • 4.3 Marketing en Verkoop – Booklink biedt de Schrijver een reeks aan promotie- activiteiten.
 • 4.4 Persoonlijk Dashboard – webpagina met een overzicht van alle activiteiten van de Schrijver.
 • 4.5 Shop – Booklink heeft een webshop waarin alle boeken van Schrijvers worden opgenomen en die te koop zijn voor Gebruikers. Boeken die privé zijn gepubliceerd worden niet opgenomen in de shop van Booklink. Boeken die door Gebruiker zijn gekocht worden afgeleverd bij het door Gebruiker opgegeven adres.
 • 4.6 Overige diensten – diensten die door Booklink ter beschikking worden gesteld dan wel worden geleverd en niet specifiek in de Algemene Voorwaarden zijn opgenomen, vallen ook onder de Algemene Voorwaarden.

Artikel 5 Specifieke Voorwaarden voor de Schrijver

 • 5.1 De Schrijver dient een account bij Booklink te hebben en kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden.
 • 5.2 De Schrijver zal zich in het boek niet bedienen van haatzaaiende, racistische, discriminerende of aanstootgevende teksten. De Schrijver zal geen plagiaat plegen in het boek.
 • 5.3 De Schrijver zal de (community) functionaliteiten van Booklink niet misbruiken in de zin van het plaatsen van negatieve, opruiende en/of haatzaaiende teksten. Booklink heeft het recht om in voorkomend geval het account van de Schrijver op non-actief te zetten en de boeken uit publicatie te halen.
 • 5.4 De Schrijver is verantwoordelijk voor de inhoud van het boek. Booklink faciliteert het uitgeven van het boek. In het geval van een (juridische) procedure of andersoortige aantijging tegen de Schrijver en/of het boek, dient de Schrijver daar actie op te ondernemen en de verantwoordelijkheid te dragen. De Schrijver zal Booklink hiervoor niet aansprakelijk stellen. De Schrijver vrijwaart Booklink van iedere aanspraak van derden in dit kader en is aansprakelijk voor alle schade, inclusief juridische kosten, die Booklink dientengevolge lijdt.
 • 5.5 De schrijver zal Booklink niet verantwoordelijk stellen voor het niet goed functioneren van de door Booklink aangeboden diensten. De Schrijver zal Booklink niet aansprakelijk stellen of – in welke zin dan ook – juridische stappen ondernemen tegen Booklink.
 • 5.6 De Schrijver zal geen boek bij Booklink publiceren wanneer de Schrijver niet volledig over de uitgeefrechten beschikt, bijvoorbeeld doordat de uitgeefrechten reeds bij een derde partij zijn ondergebracht. Mocht de Schrijver dit onverhoopt toch doen dan vrijwaart de Schrijver Booklink voor iedere consequentie die dit kan hebben en draagt de Schrijver de volledige verantwoordelijkheid en is aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende zaken.
 • 5.7 Bij door de Schrijver ondervonden gebreken in de door Booklink aangeboden functionaliteiten zal de Schrijver Booklink terstond hierover informeren via de contact-functionaliteit.
 • 5.8 De Schrijver geeft Booklink toestemming om het boek, eventueel met begeleidende informatie over de Schrijver, te gebruiken voor promotionele activiteiten. Booklink kan daarbij in ieder geval gebruik maken van widgets, sociale netwerken, persberichten, fora & blogs, tell-a-friend functies en samenwerkingen met zakelijke partners van Booklink.
 • 5.9 Het is de Schrijver vanzelfsprekend toegestaan om te verwijzen naar het feit dat het boek van de Schrijver via Booklink te koop is, mits hij daarbij de reputatie van Booklink niet in gevaar brengt en de verwijzing geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendom) rechten van Booklink.
 • 5.10 Booklink heeft het recht het account van de Schrijver op non-actief te zetten en de boeken uit publicatie te halen indien de Schrijver niet voldoet aan de bepalingen van de Algemene Voorwaarden. Booklink is hierover geen verantwoording schuldig aan de Schrijver en de Schrijver zal Booklink niet aansprakelijk stellen voor welke directe en/of indirecte schade dan ook.

Artikel 6 Auteursrechten, Uitgeefrechten en Intellectueel Eigendom

 • 6.1 De Auteursrechten berusten te allen tijde bij de Schrijver zelf. Dit is wettelijk zo geregeld.
 • 6.2 Booklink heeft het recht om boeken (en e-books) van Schrijver te reproduceren en verkopen zolang de Schrijver actief is bij Booklink en/of zolang het boek van de Schrijver in publicatie staat bij Booklink.
 • 6.3 De Schrijver kan ieder gewenst moment besluiten te vertrekken bij Booklink en daarmee de uitgeefrechten weer in eigen hand nemen. De Schrijver is er zelf verantwoordelijk voor om dan het boek uit publicatie te halen. Zolang dit niet is gebeurd, is Booklink gerechtigd het boek te verkopen via de website van de Schrijver en via de shop van Booklink.
 • 6.4 De website van Booklink, de functionaliteit van de website en de inhoud van de website (met uitzondering van de scripts en boeken) zijn intellectueel eigendom van Booklink en genieten auteursrechtelijke bescherming. Het is Gebruikers niet toegestaan (delen van) de website te kopiëren, openbaar te maken of voor andere dan in de Algemene Voorwaarden opgenomen doeleinden te gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Booklink.

Artikel 7 Specifieke Voorwaarden voor de Reviewer

 • 7.1 De Reviewer dient een account bij Booklink te hebben en kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden.
 • 7.2 De Reviewer maakt afspraken met de Schrijver over de wijze van reviewen, de aandachtsgebieden van de review en de tijd waarbinnen het script wordt gereviewed.
 • 7.3 De Reviewer houdt alle regels inzake de privacy van de Schrijver en het script in acht, conform de Algemene Voorwaarden van Booklink en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Reviewer zal het script op geen enkele wijze aan derden laten lezen, kopiëren of voor andere (commerciële) doeleinden gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Schrijver.
 • 7.4 De Reviewer zal geen aanspraak maken op enige royalty voortkomend uit de verkoop van het boek dat is gereviewed.
 • 7.5 De Reviewer zal de auteurs- en/of uitgeefrechten betreffende het gereviewde boek nooit claimen.
 • 7.6 De Reviewer zal zich in het te reviewen boek zich niet bedienen van haatzaaiende, racistische, discriminerende of aanstootgevende teksten. De Reviewer zal geen plagiaat plegen bij het reviewen van het boek.
 • 7.7 Booklink heeft het recht het account van de Reviewer op non-actief te zetten wanneer de Reviewer niet voldoet aan de bepalingen van de Algemene Voorwaarden. Booklink is hierover geen verantwoording schuldig aan de Reviewer of aan de Schrijver.
 • 7.8 Booklink is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het werk van de Reviewer. De Reviewer zal Booklink niet aansprakelijk stellen.
 • 7.9 De Reviewer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele opgetreden schade, bijvoorbeeld aan de kant van de Schrijver, indien de Reviewer niet handelt conform de Algemene Voorwaarden in het algemeen en de Specifieke Voorwaarden voor de Reviewer in het bijzonder. De Reviewer vrijwaart Booklink voor eventuele aanspraken in deze.
 • 7.10 De Reviewer draagt een bescheiden percentage van de omzet, verkregen via Booklink of partners van Booklink af aan Booklink.
 • 7.11 De bepalingen in Artikel 7 hebben zowel betrekking op de gratis review dienst van Booklink als de betaalde review dienst.

Artikel 8 Aanschaf van Diensten en Goederen bij Booklink

 • 8.1 Booklink zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van de Diensten en Goederen. Booklink werkt met betrouwbare partners, onder andere op het gebied van reviewing, opmaak, betalingen, printing en distributie.
 • 8.2 De prijzen van de Diensten en Goederen op de website en in de shop zijn inclusief BTW en zijn exclusief de verzendkosten (indien van toepassing). De verzendkosten worden getoond in het afrekenscherm.
 • 8.3 De prijzen van de Diensten en Goederen zijn onder voorbehoud van wijziging.
 • 8.4 De betaalmethodes staan aangegeven in het betaalscherm. Voor alle Diensten en Goederen geldt dat deze vooraf moeten worden afgerekend.
 • 8.5 De op de site aangegeven levertijden van de Diensten en Goederen zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 • 8.6 Het afleveradres is het adres dat door de Gebruiker is aangegeven.
 • 8.7 Na ontvangst van de bestelling heeft de Gebruiker het recht de aankoop, zonder opgaaf van reden, binnen veertien dagen ongedaan te maken. Deze bepaling is niet van toepassing op geleverde diensten. De Gebruiker is verplicht om bij aflevering te onderzoeken of de Goederen aan de overeenkomst beantwoorden. Wanneer dit niet het geval is, dient de Gebruiker Booklink daarvan binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk in kennis te stellen via de contactfunctionaliteit van Booklink. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Gebruiker geacht de goederen te hebben aanvaard.
 • 8.8 Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd in het geval de Goederen onbeschadigd zijn en zijn voorzien van de oorspronkelijke verpakking. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de Gebruiker.
 • 8.9 Booklink heeft, in geval van overmacht, het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De Gebruiker wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld, zonder dat Booklink gehouden is tot enige schadevergoeding.
 • 8.10 Wanneer de Gebruiker ontevreden is over de geleverde Diensten en/of Goederen, dan kan de Gebruiker dit kenbaar maken door contact op te nemen met Booklink.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 • 9.1 Booklink heeft haar site met de grootst mogelijke integriteit en zorgvuldigheid ontwikkeld. Booklink is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de door Gebruikers geplaatste inhoud op haar site. Booklink spant zich in dat kader wel in om de inhoud op haar site correct (niet onrechtmatig en niet strafbaar en conform de normen en waarden van Booklink) te laten zijn dan wel onrechtmatige inhoud te verwijderen. Zie de artikelen 5 (specifieke Voorwaarden voor de Schrijver) en 11 (Notice & Take Down).
 • 9.2 Wanneer Gebruikers zich registreren bij Booklink en een account krijgen, dienen ze gegevens in te voeren. Booklink is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de correctheid van de ingevoerde gegevens, die verantwoordelijkheid ligt bij de Gebruiker.
 • 9.3 Booklink is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot, of de informatie op, enige andere website die via een of meerdere links is verbonden met de website van Booklink.
 • 9.4 Booklink is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade bij Gebruiker in het kader van uit te geven en/of uitgegeven boeken via Booklink.

Artikel 10 Privacy van persoonlijke gegevens

 • 10.1 Booklink verwerkt persoonlijke gegevens als gevolg van haar dienstverlening. Deze gegevens worden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) verwerkt.
 • 10.2 Booklink kent een Privacy Statement waarin wordt beschreven hoe Booklink omgaat met de persoonlijke gegevens. Het Privacy Statement vormt een integraal onderdeel van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 11 Notice & Take Down

 • 11.1 Booklink volgt de internationale gedragscode Notice-and-Take-Down (NTD).
 • 11.2 Iedere Gebruiker is gerechtigd een melding te doen van (vermeend) onrechtmatige en/of strafbare inhoud op de website van Booklink, met het verzoek om deze inhoud van de website van Booklink te verwijderen.
 • 11.3 De Gebruiker dient bij de melding Booklink volledig en juist te informeren over tenminste de volgende gegevens:
  • Contactgegevens van de Gebruiker
  • Gegevens die Booklink nodig heeft om de inhoud te kunnen beoordelen, waaronder tenminste de locatie (URL)
  • Een beschrijving waarom de inhoud volgens de gebruiker onrechtmatig en/of strafbaar is of waarom deze inhoud strijdig is met de door Booklink gepubliceerde criteria van ongewenste inhoud.
 • 11.4 Booklink beoordeelt de melding binnen twee weken, waarna contact wordt opgenomen met de Gebruiker. Afhankelijk van een eerste quick scan van de melding kunnen de volgende acties plaatshebben:
  • Booklink neemt contact op met de Schrijver en komt er met de Schrijver uit. Booklink informeert de Gebruiker.
  • Booklink verzoekt de Schrijver contact op te nemen met de Gebruiker (na goedkeuring van de Gebruiker) met het doel onderling overeenstemming aangaande de publicatie te krijgen. Booklink zal als bemiddelaar optreden.
  • Booklink verwijdert de publicatie wanneer gebleken is dat er sprake is van onmiskenbare onrechtmatigheid of strafbare zaken en informeert hierover de Schrijver en de Gebruiker.
  • Booklink onderneemt geen actie, de Gebruiker wordt daarover geïnformeerd.
 • 11.5 Meldingen in het kader van een opsporingsonderzoek betreffende een strafbaar feit moeten voor Booklinkverifieerbaar afkomstig zijn van een controle- of opsporingsdienst, of – in geval van een wettelijk bevel – van de Officier van Justitie.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 12.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor iedere Gebruiker van de software en diensten van Booklink. Indien er vragen zijn over de Algemene Voorwaarden kan een email worden gestuurd naar: info@booklink.io
 • 12.2 Booklink kan eenzijdig de Algemene Voorwaarden aanpassen. Booklink toont op haar site altijd de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden.
 • 12.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.
 • 12.4 Op de Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. Geschillen tussen Gebruiker en Booklinkworden eerst in alle redelijkheid tussen Gebruiker en Booklink besproken met het doel het geschil op te lossen. Onoplosbare geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Rotterdam, 20 september 2012

Menu